برآورد کشش های قیمتی و درآمدی خودروهای سواری نو در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

کلیدواژه‌ها