جهانی شدن و چالش های پیش رو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله ابتدا تحول عقاید اقتصادی برسی می شود. نظر کلاسیک ها در مورد دست نامرئی اقتصاد بازاری، نظر کینزی یعنی؛ تاکید بر شکست بازار و مداخله دولت در اقتصاد، نظریه کلاسیک های جدید که معتقد به بازگشت دوباره به اقتصاد بازاری و عدم مداخله دولت هستند مطرح می گردد. آنگاه با تعریف جهانی شدن تمایز آن با بین المللی شدن مشخص می گردد و عواملی که جهانی شدن را سرعت می بخشند مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله همچنین با اشاره به رابطه جهانی شدن با دولت رفاه عنوان می شود که جهانی شدن با افزایش رقابت در سطح بین المللی و فشار برای کاهش هزینه های بنگاه ها و دولت، باعث کاهش خدمات رفاهی دولت می گردد علاوه بر این جهانی شدن باعث افزایش قدرت سرمایه، کاهش کنترل دولت و قدرت چانه زنی نیروی کار می شود بنابر این مزد ها کاهش و نرخ بیکاری در اقتصاد ها افزایش می یابد.
در این مقاله همچنین با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان جهانی شدن، تغییراتی که در نظرات این دو گروه بعد از 11 سپتامبر 2001 ایجاد شده مورد برسی قرار میگیرد.