انتخاب میان مدلهای خطی و خطی لگاریتیم با اتکاء به روشهای اقتصاد سنجی (بررسی موردی: منحنی انگل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده امور اقتصادی