اثر تسهیلات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و دانشجوی دکتری

چکیده

تأمین مالی یکی از عمده مسائلی است که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و سیستم بانکی نیز می تواند نقش موثری در زمینه تأمین نقدینگی کوتاه مدت بنگاه های تولیدی ایفاء کنند. بنابر این، در این مقاله به برسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته می شود . 
برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده که نشان می دهد سرمایه گذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. علاوه بر این، در این نوشتار چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است .