انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز آبادان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان _ خرمشهر