تاثیر عرضه اوراق مشارکت بر متغرهای اصلی اقتصاد کلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد