آزمون الگوی جاذبه در مورد ایران و یک مجموعه منتخب از شرکای تجاری ( کشورهای صادر کننده نفت )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی