تحلیل نقش بانک مرکزی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد و پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

2 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

نقدینگی بانک، توانایی بانک را در صورت کاهش ناگهانی سپرده‌ها و همچنین توانایی آن را در تأمین مالی اعتبارات اعطایی افزایش می‌دهد. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مهمی می‌تواند در جلوگیری از بحران نقدینگی در شرایط افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها داشته باشد. یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی می‌تواند به صورت تزریق نقدینگی به سیستم بانکی در شرایط بحران نقدینگی باشد. از آنجا که اثربخشی تزریق نقدینگی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی به میزان سلامت بانک بستگی دارد، در این مقاله سعی خواهد شد با بهره‌گیری از روش پانل لاجیت و با استفاده از داده‌های ترازنامه و سود و زیان بانک‌های موجود در کشور در دوره 92-1385 نقش سیاست پولی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی شبکه بانکی کشور با توجه به میزان سلامت بانک‌ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از بررسی موضوع بیانگر این است که تزریق نقدینگی می‌تواند احتمال رخداد ریسک نقدینگی را در شبکه بانکی کشور کاهش دهد. همچنین سیاست پولی در بانک‌هایی که در مقایسه با سایر بانک‌ها از سلامت بیشتری برخوردار هستند، نقش موثرتری در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدیان، اعظم (1392)، ارزیابی ثبات و سلامت بانکی در سال‌های 91-1390، پژوهشکده پولی و بانک.

صورت مالی بانک‌های ایران، موسسه عالی بانکداری ایران، 92-1385

خلیل ارجمندی، غلامرضا و سجاد سیاح (1391)، مدیریت ریسک در نظام بانکداری (مفاهیم، اصول و رویکردها)، چاپ اول 1392، انتشارات کاوا.

نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 92-1385.

Agenor, P. and K. Aynaoui (2010), “Excess Liquidity, Bank Pricing Rules and Monetary Policy”, Journal of Banking & Finance , Vol. 34, PP. 923-933.

Allen, F. and D. Gale (1998), “Optimal Financial Crisis”, Journal of Finance, Vol. 53, No. 4, PP. 84-1245.

Ariffin, N. M. (2012), “Liquidity Risk Management and Financial Performance in Malaysia: Empirical Evidence from Islamic Banks”, Arab International Journal of Social Science, Vol. 1, No. 2, PP. 68-75.

Aspachs, O., E. Nier and M. Tiesset (2005). “Liquidity, Banking Regulation and the Macroeconomy: Evidence on Bank Liquidity Holdings from a Panel of UK-resident Banks”. Bank for Internatinal Settelements.

Basel Committee on Banking Supervision (2014), “International Framework for Liuidity Risk Measurement”, Standards and Monitoring. Bank for International Settlement.

Brunnermeier, M. K. (2009), “Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008”, Journal of Economic Perspectives ,Vol. 23, PP. 77-100.

Crockett, A. (2008), “Market Liquidity and Financial Stability”. Banqu de France Financial Stability Review, No. 11, PP. 13-17.

Drehmann, M. and K. Nikolau (2009), “Funding liquidity risk, Definition and Measurement”, Europian Central Bank, No. 1024.

Freixas, X., M. Antoine and S. David (2009), “Bank Liquidity, Interbank Markets, and Monetary Policy”, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 371.

Maddaloni, A. and P. Jose-luis (2013), “Monetary policy, Macroprudential Policy, and Banking Stability: Evidence from the Euro Area”, “International Journal of Central Banking”, Vol. 9, No. 1, PP. 121-169.

Munteanu, I. (2012), “Bank Liquidity and its Determinants in Romania”, Procedia Economics and Finance ,No. 3, PP. 993-998.

Orlowski, L. T. (2008), “Stages of the 2007/2008 Global Financial Crisis: Is there a Wandering Asset-price Bubble?”, KIWE Economic Discussion Paper, No. 2008-43, PP. 1-41.

Pedroni, P. (2004), “Panel Cointegration, Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests, with an Application to the PPP Hypothesis”, Econometric Theory, Vol. 20, PP. 597–625.

Pedroni, P. (1999), “Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”, Advances in Econometrica, No. 57, PP. 1361-1401.

Prelipcean, G. and M. Boscoiau (2008), “Some Aspects Regarding the Dynamic Correlation Between Different Types of Strategic Investments in Romania After Integration”, International Conference on Mathematics & Comuters in Business and Economics, PP. 162-166. Bucharest, Romania.

Ringbom, S., S. Oz and S. Rune (2004), “Optimal Liquidity Management and Bail-Out Policy in the Banking Industry”, Journal of Banking & Finance , No. 28, PP. 1319-1335.

Rochet, J. (2008), “Liquidity Regulation and the Lender of Last Resort”, Banque de France Financial Stability Review- Special Issue on Liquidity. No. 11.

Sauer, S. (2007), “Liquidity Risk and Monetary Policy”, Munich Discussion Paper, Vol. 27.

Valla, N. and B. Saes-Escoriac (2006), “Bank Liquidity and Financial Stability”. Banque de France .Financial Stability Review, No. 9.

Voldova, P. (2011), “Liquidity of Czech Commercial Banks and its Determinants”, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences ,Vol. 5, Issue. 6, PP. 1060-1067.